M.A. Students

First Grader

Linguistic Program
Guan-Jye Huang
Hsiao-Yin Pan
Yu-Hsuan Lin
Tri-Dat Lam
CLT&L Program
Pang-Yu Tsai
Ya-Hui Yang
Yi-Cheng Tsai
Pei-Yu Liu
Wai-Ian Cheong
Jung-Yu Sung
Yu-Xiang Xu
Ya-Jung  Kuo

Second Grader

Linguistic Program
Sih-Kai Sun
Wen-Yu Hu
Tzu-Sheng Hsiao
Samosir Afrinda
CLT&L Program
Li-Ting Hsu
Yi-Ting Liu
Hak-Wai Wong
Li-Huei Kuo

Third Grader

Feng-jun Hsu
Yi-ling Su
Xuan-xiang Wang
Yu-shan Yen
Kuei-yeh Chen

Seniors

Yu-shan Wei
Ting-yu Shih
Xi-qian Lin
Go to top